3-кун: Қандай қилиб шахсий миопия синов лабораториянгизни ясаш мумкин?

Кўчириб олиш учун: https://coastaleyegroup.com/wp-content/uploads/2020/03/home-eye-chart-10ft.pdf
Кўчириб олиш учун: https://www.imbf.org/files/lechenie-bolezney/sivcev.pdf
Кўриш кескинлигини диоптриядаги ўлчови
Синовчи линзалар тўплами
Кўчириб олиш учун: https://endmyopia.org/wp-content/uploads/2018/02/A4-diopter-measuring-tape-three-colors-jake-steiner.pdf

--

--

Software Engineer at Google.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store